Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 8/2016

Zawarcie znaczącej umowy z Muzeum Historii Polski w Warszawie
2016-11-07 - 13:18

Zarząd Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent“) niniejszym informuje, że w dniu 7 listopada 2016 roku w Warszawie została zawarta znacząca umowa pomiędzy konsorcjum Emitenta oraz WWAA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („WWAA”) z siedzibą w Warszawie po jednej stronie, a Muzeum Historii Polski w Warszawie jako zamawiającym po drugiej („Muzeum”).

Umowa dotyczy wykonania szczegółowej dokumentacji projektowej do pracy konkursowej dotyczącej realizacji koncepcji plastyczno-przestrzennej ekspozycji stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 2 PZP udzielonego po wygranym w 2011 roku przez Konsorcjum Emitenta i WWAA konkursie na wystawę stałą organizowanym przez Muzeum.

Realizacja całości kontaktu (łącznie z nadzorem autorskim nad realizacją ekspozycji) zakończy się w 2019 roku.

Wartość całego zamówienia wynosi 6,2 mln złotych netto, z czego wartość świadczeń Muzeum przypadających Emitentowi wynosi około 21% z tej kwoty. Wynagrodzenie płatne będzie w 4 etapach.

Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów dotyczących zamówień publicznych, w tym szereg postanowień dotyczących kar umownych związanych z odstąpieniem od umowy z winy drugiej strony.

Zamówienie stanowi realizację strategii Emitenta rozwoju usług projektowania i realizacji ekspozycji dla muzeów, który jest jednym z głównych celów powołanego w ubiegłym roku zespołu Fish Ladder.

Zarząd Emitenta uznał umowę za znaczącą z uwagi na fakt, że zamówienie nią objęte ma prestiżowy charakter, a jego realizacja pozwoli na ubieganie się o inne zlecenia tego typu na całym świecie, a w perspektywie dalszy rozwój działalności zespołu Fish Ladder.

Podstawa prawna; Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz