Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 3/2017

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o przyjęciu i wejściu w życie Binding Deal Memorandum, określającego zasady współpracy przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego.
2017-05-17 - 12:01

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. weszło w życie tzw. Binding Deal Memorandum („BDM” – wiążące podstawowe warunki umowy) podpisane przez spółkę zależną Emitenta Platige Films Sp. z o.o. („Platige Films”), Netflix Entertainment LLC („Netflix”), Interborough Inc. (za pośrednictwem której usługi świadczy Sean Daniel) i Antimatter Inc. (za pośrednictwem której usługi świadczy Jason Brown). BDM określa główne warunki współpracy stron przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie („The Witcher”). BDM weszło w życie wobec spełnienia warunków zawieszających, związanych z dokonaniem przez Platige Films zmian dotychczasowej umowy z Andrzejem Sapkowskim.

BDM określa podstawowe założenia produkcji pierwszego i kolejnych sezonów serialu o wiedźminie Geralcie. Platige Films przekaże do Netflix posiadane prawa umożliwiające wyprodukowanie serialu, jednakże Netflix nie jest zobowiązany do jego wyprodukowania, a rozpoczęcie produkcji będzie uzależnione od jego decyzji. W przypadku rozpoczęcia produkcji pierwszego sezonu Platige Films będzie świadczył (za pośrednictwem Tomasza Bagińskiego i Jarosława Sawko) wybrane usługi Executive Producer, wykona określone efekty specjalne, a Tomasz Bagiński zostanie zaangażowany jako jeden z reżyserów. Emitent wskazuje, że BDM jest dokumentem, który stanowi podstawę do dalszych rozmów dotyczących usług realizacji zdjęć filmowych i efektów specjalnych.

W BDM określone zostały gwarantowane minimalne przychody Platige Films z tytułu świadczonych usług w przypadku realizacji pierwszego sezonu, które to przychody nie przekroczą 10% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2016. Ostateczna wartość projektu zależeć będzie od uzgodnionego zakresu usług.

Na mocy BDM Platige Films zobowiązał się do niekorzystania we wskazanych w BDM okresach wyłączności z żadnych praw, wynikających z zawartych uprzednio umów z Andrzejem Sapkowskim, w szczególności praw filmowych.

Emitent uznaje rozpoczęcie współpracy z Netflix za istotne z perspektywy działalności i strategii rozwoju studia polegającej na rozwijaniu oryginalnej własności intelektualnej z obszaru kulturotechu (przemysłu opartego na oryginalnym dorobku kulturowym, nowych technologiach i modelach biznesowych).

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu przez zarząd Platige Films decyzji o przyjęciu (zaakceptowaniu warunków) BDM otrzymanego od Netflix zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania informacji poufnej o zaakceptowaniu BDM było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Emitenta, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na pozycję spółki i możliwość realizacji warunków zawieszających.
Na tej samej podstawie zostało opóźnione przekazanie do publicznej wiadomości informacji o uzyskaniu przez BDM mocy wiążącej. Opóźnienie to było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Emitenta, gdyż przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wejściu w życie BDM przed terminem wyznaczonym przez Netflix mogło negatywnie wpłynąć na współpracę z Netflix.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
  • Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu
Wstecz