Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 8/2021

Podsumowanie subskrypcji akcji serii G Spółki
17:53 29/04/2021

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie informacji na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii G trwała w dniach 12 kwietnia 2021 – 16 kwietnia 2021 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Nie dotyczy – emisja akcji zwykłych na okaziciela serii G nastąpiła w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 KSH, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii G nastąpiła w drodze zawarcia umów objęcia akcji z wybranymi inwestorami, co miało miejsce w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 240.000 akcji serii G.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 KSH, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. W ramach subskrypcji prywatnej objętych zostało 240 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje zwykłe na okaziciela serii G były obejmowane po cenie 25 zł za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym (przelew środków na rachunek bankowy). Nie miało miejsca objęcie w drodze potrącenia wierzytelności ani objęcie w zamian za wkłady niepieniężne.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 KSH, w związku z czym nie miały miejsca zapisy na akcje. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G zostały zawarte z pięcioma osobami prawnymi.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 KSH, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały objęte przez pięć osób prawnych.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 KSH, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Osoby, z którymi zawarto umowy objęcia akcji serii G, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Spółka nie zawierała umów o subemisję akcji serii G.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły 115 000 zł netto: w tym:

  1. a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 115 000 zł netto
  2. b) wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
  3. c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
  4. d) promocja oferty: 0,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta nastąpiła zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości. Koszty powyższe nie uwzględniają przyszłych kosztów związanych z wprowadzeniem akcji serii G na rynek New Connect.

 

Podstawa prawna:

4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz