Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 19/2012

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
11/09/2012

Zarząd Spółki Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym (10 września 2012 r.) podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Uchwała jest kolejnym etapem wykonania umowy inwestycyjnej, o której zawarciu Zarząd Emitenta informował w raporcie 16/2012 z 27 lipca 2012 r.

Podwyższenie kapitału nastąpi o kwotę 3.785,70 PLN (słownie: trzech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu pięciu złotych i siedemdziesięciu groszy) z wysokości 314.500,00 PLN (słownie: trzystu czternastu tysięcy pięciuset złotych) do kwoty 318.285,70 PLN (słownie: trzystu osiemnastu tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu złotych i siedemdziesięciu groszy) w drodze emisji 37.857 (słownie: trzydziestu siedmiu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu) nowych akcji zwykłych, imiennych, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia, serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00001 do 37857.

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F dokonane zostało w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej skierowanej do pana Adama Tunikowskiego, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 153 udziałów w Juice spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ustalił cenę emisyjną akcji na kwotę 21 PLN (słownie: dwadzieścia jeden złotych).

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienione zostały postanowienia § 7 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia:

㤠7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
a) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1500000,
b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 500000,
c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 300000,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

został zmieniony na następujące brzmienie:

㤠7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 318 285,70 zł (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1500000,
b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 500000,
c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 300000,
f) 37 857 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001 do 37857,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Zarząd Emitenta informuje, iż o skutecznym zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5b oraz §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy