Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Platige Image S.A.

Platige Image to jedno z największych w Polsce i Europie Środkowej studio postprodukcyjne. Od 20 lat Spółka jest wielokrotnie nagradzana w kraju i zagranicą. Studio Platige Image specjalizuje się w tworzeniu grafiki komputerowej, animacji 3D, realizacji cyfrowych efektów specjalnych oraz kompozycji obrazu na potrzeby produkcji reklamowych i fabularnych. Platige Image S.A. łączy unikalne know-how wynikające z umiejętności i kompetencji zespołu reżyserów i grafików z biznesowymi wymaganiami rynku. Ważnym elementem działalności Spółki jest produkcja autorskich filmów animowanych i projektów specjalnych. To właśnie dzięki takim projektom jak kampania Move Your Imagination, filmy „Katedra” i “Paths of Hate” czy stereoskopowa rekonstrukcja obrazu “Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki studio stało się rozpoznawalne zarówno w mediach branżowych, jak i ogólnotematycznych. Silna marka Platige Image przyciąga klientów z całego świata, dlatego jej kształtowanie i utrwalanie jest dla Spółki najważniejszą częścią strategii marketingowej.

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 14 grudnia 2011 r. W dniu debiutu giełdowego kurs Platige Image wzrósł o 32,1% i wyniósł 21 zł.

Struktura grupy kapitałowej

SPÓŁKI Z GRUPY PLATIGE IMAGE

 1. DOBRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  Spółka zajmuje się organizacją planów zdjęciowych i produkcją filmową.

 2. Platige Films sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  Platige Films zajmuje się produkcją własnych projektów filmowych i zarządzaniem prawami autorskimi. Platige Image S.A. posiada obecnie 400 udziałów o łącznej wartości 200.000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki.

 3. Platige Service sp. z o.o. oraz Platige Service sp. z o.o. sp. k.
  z siedzibą w Warszawie

  Do 24 kwietnia 2023 r. spółki działały pod firmą Fatima Film Sp. z o.o. oraz Fatima Film sp. z o.o. sp.k. Emitent posiada 100 % w kapitale spółki  Platige Service sp. z o.o. Spółka Platige Service sp. z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki Platige Service sp. z o.o. sp. k. Jedynym komandytariuszem w Platige Service sp. z o.o. sp. k. jest Emitent. Spółka Platige Service sp. z o.o. sp.k. działa w sektorze Przemysł Filmowy i Wideo i zajmuje się produkcją, postprodukcją oraz dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Ewentualne prace developmentowe nad projektem Fatima, będą prowadzone w ramach spółki Platige Films sp. z o.o., w której zostały skupione zasoby produkcyjne Grupy Kapitałowej z obszaru film development.

 4. Platige sp. z o.o. oraz Platige sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie

  Emitent objął 100% kapitału spółki Platige sp. z o.o. wartości 5.000 zł. Spółka Platige sp. z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki Platige sp. z o.o. sp. k. Jedynym komandytariuszem w Platige sp. z o.o. sp. k. jest Emitent. Zadaniem tych spółek jest pozyskiwanie nowych projektów dla Grupy Platige Image S.A. i rozwijanie kontaktów biznesowych z nowymi partnerami.

 5. IMAGE GAMES spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

  Kapitał zakładowy Image Games S. A. wynosi 106.444,50 zł. Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów w Image Games S. A. 24,43%. Cena emisyjna objętych akcji odpowiada wartości nominalnej akcji. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Przedmiotem działalności Image Games S. A. będzie stworzenie oraz skomercjalizowanie m.in. gier z segmentu AA.

 6. PJ GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  Kapitał zakładowy PJ GAMES sp. z o.o. wynosi 105 tys. zł, udział na poziomie 80% został objęty przez Emitenta, a 20% przez Juggler Games sp. z o.o. Cena emisyjna oraz cena sprzedaży udziałów odpowiada ich wartości nominalnej. Udział w ogólnej liczbie głosów w PJ GAMES jest równy udziałowi w kapitale zakładowym. Celem działalności PJ GAMES jest realizacja projektu polegającego na doprowadzeniu uzgodnionej przez Emitenta i Juggler Games gry komputerowej, której pomysłodawcą jest Juggler Games, do wersji tzw. gold master (tj. wersja końcowa gry) oraz jej odpłatnej dystrybucji.

 7. PLATIGE INC.

  Przedmiotem działalności spółki jest reprezentacja szeroko rozumianych interesów Platige Image S.A. w Stanach Zjednoczonych.

 8. PLATIGE US LLC.

  Przedmiotem działalności spółki jest reprezentacja szeroko rozumianych interesów Platige Image S.A. w Stanach Zjednoczonych. Platige INC. posiada 75% kapitału i udziałów w ogólnej liczbie głosów Platige US LLC.

 

Akcjonariat

Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 358 442,00 złotych i dzieli się na 3.584.420 akcji, w tym na:

 

SERIA RODZAJ LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW
A akcje imienne uprzywilejowane 1 405 000 2 810 000
B akcje imienne uprzywilejowane 455 000 910 000
C akcje zwykłe na okaziciela 500 000 500 000
D akcje zwykłe na okaziciela 345 000 345 000
E akcje zwykłe na okaziciela 440 000 440 000
F akcje zwykłe na okaziciela 199 420 199 420
G akcje zwykłe na okaziciela 240 000 240 000

 

Akcjonariusz Liczba głosów
Moonlight Fundacja Rodzinna 1 827 369
Piotr Sikora Fundacja Rodzinna 1 715 744
Tomasz Bagiński 460 736
Pozostali 1 440 571

 

AKCJONARIUSZ ŁĄCZNA LICZBA POSIADANYCH GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Moonlight Fundacja Rodzinna* 1 827 369 33,56 %
Piotr Sikora Fundacja Rodzinna** 1 715 744 31,51%
Tomasz Bagiński 460 736 8,46 %
Pozostali 1 440 571 26,47 %
Razem 5 444 420 100,00 %

* Fundacja Rodzinna, której jedynym członkiem zarządu jest Pan Jarosław Sawko – Przewodniczący Rady Nadzorczej Platige Image S.A.
** Fundacja Rodzinna, której jedynym członkiem zarządu jest Pan Piotr Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Platige Image S.A.

Akcjonariusz Liczba akcji
Moonlight Fundacja Rodzinna 997 369
Piotr Sikora Fundacja Rodzinna 885 744
Tomasz Bagiński 260 736
Pozostali 1 440 571

 

AKCJONARIUSZ ŁĄCZNA ILOŚĆ POSIADANYCH AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Moonlight Fundacja Rodzinna* 997 369 27,83%
Piotr Sikora Fundacja Rodzinna** 885 744 24,71%
Tomasz Bagiński 260 736 7,27 %
Pozostali 1 440 571 40,19 %
Razem 3 584 420 100,00 %

* Fundacja Rodzinna, której jedynym członkiem zarządu jest Pan Jarosław Sawko – Przewodniczący Rady Nadzorczej Platige Image S.A.
** Fundacja Rodzinna, której jedynym członkiem zarządu jest Pan Piotr Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Platige Image S.A.

 
 

Informacje dla inwestorów

 

Q&A

Spółka zamieści pytania wraz z odpowiedziami w przypadku ich otrzymania

 
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy