Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Platige Image S.A.

Platige Image to jedno z największych w Polsce i Europie Środkowej studio postprodukcyjne. Od 20 lat Spółka jest wielokrotnie nagradzana w kraju i zagranicą. Studio Platige Image specjalizuje się w tworzeniu grafiki komputerowej, animacji 3D, realizacji cyfrowych efektów specjalnych oraz kompozycji obrazu na potrzeby produkcji reklamowych i fabularnych. Platige Image S.A. łączy unikalne know-how wynikające z umiejętności i kompetencji zespołu reżyserów i grafików z biznesowymi wymaganiami rynku. Ważnym elementem działalności Spółki jest produkcja autorskich filmów animowanych i projektów specjalnych. To właśnie dzięki takim projektom jak kampania Move Your Imagination, filmy „Katedra” i “Paths of Hate” czy stereoskopowa rekonstrukcja obrazu “Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki studio stało się rozpoznawalne zarówno w mediach branżowych, jak i ogólnotematycznych. Silna marka Platige Image przyciąga klientów z całego świata, dlatego jej kształtowanie i utrwalanie jest dla Spółki najważniejszą częścią strategii marketingowej.

Struktura grupy kapitałowej

SPÓŁKI Z GRUPY PLATIGE IMAGE

1. DOBRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Spółka zajmuje się organizacją planów zdjęciowych i produkcją filmową.

2. Platige Films sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Platige Films zajmuje się produkcją własnych projektów filmowych i zarządzaniem prawami autorskimi. Platige Image S.A. posiada obecnie 400 udziałów o łącznej wartości 200.000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki.

3. Fatima Film sp. z o.o. oraz Fatima Film sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
Emitent objął 100 % w kapitale spółki Fatima sp. z o.o. Spółka Fatima sp. z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki Fatima sp. z o.o. sp. k. Jedynym komandytariuszem w Fatima sp. z o.o. sp. k. jest Emitent.Spółki te powstały w wyniku wprowadzenia w Grupie Platige Image systemu zarządzania dużymi projektami poprzez oddzielne podmioty. Struktura taka pozwoli na umożliwienie realizacji różnych strategii finansowania produkcji dla różnych projektów oraz pozyskiwania partnerów do poszczególnych produkcji. Spółki Fatima zostały powołane w celu przeniesienia projektu Fatima z Platige Films sp. z o.o., a następnie pozyskania finansowania i dokończenie produkcji.

4. Platige sp. z o.o. oraz Platige sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
Emitent objął 100% kapitału spółki Platige sp. z o.o. wartości 5.000 zł. Spółka Platige sp. z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki Platige sp. z o.o. sp. k. Jedynym komandytariuszem w Platige sp. z o.o. sp. k. jest Emitent. Zadaniem tych spółek jest pozyskiwanie nowych projektów dla Grupy Platige Image S.A. i rozwijanie kontaktów biznesowych z nowymi partnerami.

5. IMAGE GAMES spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kapitał zakładowy Image Games S. A. wynosi 100.000,00 zł i został objęty w równej części przez Emitenta i Movie Games S. A. Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów w Image Games S. A. jest równy udziałowi w kapitale zakładowym i wynosi po 50%. Cena emisyjna objętych akcji odpowiada wartości nominalnej akcji. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Przedmiotem działalności Image Games S. A. będzie stworzenie oraz skomercjalizowanie m.in. gier z segmentu AA.

6. PJ GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Kapitał zakładowy PJ GAMES sp. z o.o. wynosi 105 tys. zł, udział na poziomie 80% został objęty przez Emitenta, a 20% przez Juggler Games sp. z o.o. Cena emisyjna oraz cena sprzedaży udziałów odpowiada ich wartości nominalnej. Udział w ogólnej liczbie głosów w PJ GAMES jest równy udziałowi w kapitale zakładowym.
Celem działalności PJ GAMES jest realizacja projektu polegającego na doprowadzeniu uzgodnionej przez Emitenta i Juggler Games gry komputerowej, której pomysłodawcą jest Juggler Games, do wersji tzw. gold master (tj. wersja końcowa gry) oraz jej odpłatnej dystrybucji.

Akcjonariat

Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 347 385,80 złotych i dzieli się na 3.473.858 akcji, w tym na:

 

SERIA RODZAJ LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW
A akcje imienne uprzywilejowane 1 405 000 2 810 000
B akcje imienne uprzywilejowane 455 000 910 000
C akcje zwykłe na okaziciela 500 000 500 000
D akcje zwykłe na okaziciela 345 000 345 000
E akcje zwykłe na okaziciela 440 000 440 000
F akcje zwykłe na okaziciela 88 858 88 858
G akcje zwykłe na okaziciela 240 000 240 000

 

Akcjonariusz Liczba głosów
Jarosław Sawko 1 827 369
Piotr Sikora 1 715 744
Tomasz Bagiński 460 736
Pozostali 1 330 009

 

AKCJONARIUSZ ŁĄCZNA LICZBA POSIADANYCH GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Jarosław Sawko 1 827 369 34,26 %
Piotr Sikora 1 715 744 32,17 %
Tomasz Bagiński 460 736 8,64 %
Pozostali 1 300 009 24,94 %
Razem 5 333 858 100,00 %

 

Akcjonariusz Liczba akcji
Jarosław Sawko 997 369
Piotr Sikora 885 744
Tomasz Bagiński 260 736
Pozostali 1 330 009

 

 

AKCJONARIUSZ ŁĄCZNA ILOŚĆ POSIADANYCH AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Jarosław Sawko 997 369 28,71 %
Piotr Sikora 885 744 25,50 %
Tomasz Bagiński 260 736 7,51 %
Pozostali 1 330 009 38,29 %
Razem 3 473 858 100,00 %