Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 20/2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz tekst jednolity statutu
3/10/2012

Zarząd Spółki Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że otrzymał dzisiaj postanowienie w Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 września 2012 r. w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 19/2012 z 11 września 2012 roku.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał z dniem 24 września 2012 r. rejestracji podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego z kwoty 314.500 złotych do kwoty 318.285,70 złotych. Podwyższenie odbyło się w ramach emisji 37.857 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda akcja.

Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 318.285,70 złotych i dzieli się na 3.182.857 akcji, w tym na:

a) 1.500.000 akcji imiennych serii A – uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
b) 500.000 akcji imiennych serii B – uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
c) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 345.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 37.857 akcji zwykłych imiennych serii F.

Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po dokonaniu podwyższenia wynosi obecnie 5.182.857 głosów.

W związku z dokonaniem podwyższenia został również zarejestrowana zmiana Statutu Emitenta. Paragraf siódmy w poprzednim brzmieniu:

㤠7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
a) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1500000,
b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 500000,
c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 300000,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

został zmieniony na następujące brzmienie:

㤠7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 318 285,70 zł (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1500000,
b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 500000,
c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 300000,
f) 37 857 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001 do 37857,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje tekst jednolity Statutu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy