Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 21/2012

Zawarcie istotnej umowy przez Platige Image S.A.
12/10/2012

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 11 października 2012 r. Emitent zawarł umowę ramową (“Umowa”) dotyczącą współpracy przy produkcji utworów w technice animacji komputerowej do projektów realizowanych przez CD Projekt RED S.A. z siedzibą w Warszawie (“CDPR”). Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2015 r. Umowa zawiera ramowe postanowienia regulujące sposób realizacji projektów, w tym postanowienia dotyczące przenoszenia praw autorskich. Projekty realizowane będą każdorazowo na podstawie oddzielnych umów wykonawczych określających szczegółowy zakres prac i uzgodniony scenariusz konkretnego projektu.

Ponadto Umowa nie zawiera postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. W szczególności Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania Umowy za istotną – Emitent uznaje, że umowa jest istotna z uwagi na znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta oraz możliwości wejścia na nowe rynki jakie daje współpraca z CDPR. Ponadto Zarząd Platige Image S.A. szacuje, że w okresie trwania umowy łączna wartość świadczeń wynikających z umów wykonawczych zawieranych w ramach Umowy może osiągnąć 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sikora – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz