Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 5/2012

Korekta prognozy finansowej na 2011 rok oraz wyjaśnienie braku wcześniejszego przekazania korekty prognozy finansowej
27/03/2012

Zarząd spółki Platige Image S.A. (dalej Emitent) informuje, że niniejszym przekazuje korektę prognozy wyników finansowych oraz wyjaśnienie braku wcześniejszego przekazania korekty prognozy finansowej.

1/ W sporządzonym 2 grudnia 2011 roku Dokumencie Informacyjnym spółka Platige Image S.A. (Emitent) zaprezentowała poniższe prognozy finansowe na rok 2011 i są to ostatnie przekazane do publicznej wiadomości prognozy. Prognoza wyników finansowych nie była przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta.

Z kolei 14 lutego 2012 Emitent opublikował raport kwartalny za IV kw. 2011, w którym zastrzegł, że po zbadaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2011, okazać się może, że ostateczne wyniki finansowe po audycie będą różniły się od przedstawionych wyników finansowych po IV kw. 2011 roku.

Prognoza 2011 opublikowana w Dokumencie Informacyjnym (tys. zł)
Przychody za sprzedaży 33.000
EBITDA 4.000 – 4.500
Zysk netto 200

Dane finansowe opublikowane w raporcie kwartalnym za IV kw. 2011 (tys. zł)
Przychody za sprzedaży 34.172
EBITDA 5.380
Zysk netto 293

Aktualnie obowiązującymi prognozami finansowymi na 2011 rok (szacunkami za 2011 rok) są dane finansowe, opublikowane w raporcie kwartalnym za IV kw. 2011.

2/ Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że opublikowane w raporcie kwartalnym za IV kw. 2011 wyniki finansowe w zakresie kategorii: “Przychody ze sprzedaży” oraz “EBITDA” różnią się o mniej niż 20% w stosunku do pierwotnych pozycji, zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. Z kolei opublikowana w raporcie kwartalnym za IV kw. 2011 wartość “Zysk netto” jest większa o 93 tys. zł w porównaniu do pierwotnej wartości, zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym i stanowi to wzrost o 46,5%.

Mając na uwadze fakt, że prognozowana wartość zysku netto jest istotnie małą wartością w porównaniu do wartości przychodów ze sprzedaży (0,6%) oraz EBITDA (4,4%), Emitent uznał, że zmiana o 93 tys. zł jest nieistotna, mając na uwadze dodatkowo poczynione przy publikowaniu wyników finansowych za IV kw. 2011 zastrzeżenie co do możliwości zmiany tej wartości.

Tym niemniej mając na uwadze przepisy § 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent dopełnia obowiązku informacyjnego i niniejszym publikuje korektę prognozy oraz w związku z zasadą 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” publikuje informację wyjaśniająca zaistniałą sytuację.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz zasada 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sikora – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy