Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 11/2013

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
17/06/2013

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2013 r. na mocy uchwały nr 21 powołało Panią Magdalenę Dorynek w skład Rady Nadzorczej Emitenta. Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje życiorys zawodowy Pani Magdaleny Dorynek. Kadencja Pani Magdaleny Dorynek upływa 16 czerwca 2016 roku.

Życiorys zawodowy i posiadane kwalifikacje i wykształcenie:

Od roku 2000 pani Magdalena Dorynek jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Business Training and Consulting specjalizującą się w opracowywaniu programów rozwojowych oraz prowadzeniu szkoleń i procesów coachingowych dla menedżerów. Pani Magdalena Dorynek zajmuje się procesami rozwojowymi głównie w zakresie rozwoju umiejętności zarządczych, przywódczych, sprzedażowych, jak również budowania i utrzymywania relacji z klientem. Pani Magdalena Dorynek posiada bardzo duże doświadczenie w analizie potrzeb rozwojowych zarówno zarządów jak i menedżerów średniego szczebla oraz dopasowywaniu najbardziej optymalnych rozwiązań szkoleniowych.

Jest również przedstawicielem na Polskę amerykańskiej firmy szkoleniowej Forum Corporation oraz partnerem amerykańskiej firmy konsultingowej Linkage International.

W latach 1995-2000 pracowała w Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., gdzie jako Dyrektor Działu była między innymi inicjatorem, a następnie zarządzała wprowadzeniem na rynek polski programów szkoleniowych firmy Huthwaite International z Wielkiej Brytanii.

W latach 1990-1995 pracowała dla firm zagranicznych Zenith Enterprises Inc (branża okrętowa) oraz AT&T (branża telekomunikacyjna) przy ich wejściu na rynek polski.

Równolegle była tłumaczem przysięgłym języków skandynawskich.

Pani Magdalena Dorynek jest absolwentką Wydziału Skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Studiowała też w Norwegii, gdzie głównym obszarem jej zainteresowań była psychologia biznesu.

Jest akredytowanym przez International Coach Federation coachem kadry zarządzającej.

Informacje o powiązaniach

Pani Magdalena Dorynek jest akcjonariuszem spółki. Na dzień powołania do Rady Nadzorczej posiadała 3,200 akcji Platige Image S.A. Istnieją powiązania rodzinne z członkiem zarządu Arkadiuszem Dorynkiem.

Pani Magdalena Dorynek nie była w ciągu ostatnich trzech lat członkiem organu zarządzającego ani nadzorczego, ani nie była wspólnikiem spółek prawa handlowego.

Informacje o karalności

Pani Magdalena Dorynek nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądu ani nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Informacje o niewykonywaniu działalności konkurencyjnej

Pani Magdalena Dorynek prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Business Training and Consulting w zakresie doradztwa w zarządzaniu i rozwoju kadr. Działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności emitenta. Pani Magdalena Dorynek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o braku wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Pani Magdalena Dorynek nie była wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy