Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 10/2016

Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez Platige Image S.A. ze spółką zależną
2016-12-30 - 18:22

Zarząd Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 roku w Warszawie została zawarta znacząca umowa pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta Juice sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Juice”) oraz Juice Home sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Adamem Tunikowskim w przedmiocie zamknięcia transakcji inwestycyjnej, o której przeprowadzeniu Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 16/2012.

Umowa określająca warunki zamknięcia umowy inwestycyjnej przewiduje podjęcie szeregu dalszych kroków w celu dokonania dobrowolnego umorzenia wszystkich udziałów w Juice będących własnością Emitenta w liczbie 612, za wynagrodzeniem w kwocie 3.882.997 zł oraz nabycie wszystkich akcji imiennych serii F Emitenta będących własnością Adama Tunikowskiego (37.857 akcji) za kwotę 794.997 zł po uprzednim uzyskaniu zgody najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta na nabycie akcji własnych zgodnie z art. 362 i n. Kodeksu spółek handlowych.

Powodem przeprowadzenia transakcji jest brak osiągnięcia przez Juice założonych w Biznes Planie z 2012 r. celów finansowych oraz niezadawalające efekty synergii pomiędzy Spółkami. W wyniku przeprowadzenia zamknięcia transakcji inwestycyjnej Emitent nie będzie posiadać udziałów w spółce Juice (zamiast dotychczas posiadanych 51%). Strony zamierzają kontynuować bieżącą współpracę operacyjną w zakresie tworzenia wspólnych projektów z zakresu animacji komputerowej i reklamy.

Ponadto w wykonaniu porozumienia Emitent zawarł w dniu dzisiejszym z Juice umowę zbycia udziałów w celu ich umorzenia, na warunkach wskazanych powyżej.

Uzyskane z umorzenia udziałów spółki Juice środki o wartości 3.088.000 zł Emitent zamierza przeznaczyć na finansowanie swojej bieżącej działalności.

O zarejestrowaniu umorzenia udziałów w Juice sp. z o.o. Zarząd poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

Piotr Sikora – Prezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy