Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 14/2017

Dokonana zmiana statutu
2017-06-21 - 19:44

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku, w wykonaniu uchwały numer 35 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji własnych Emitenta oraz uchwały nr 36 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, uchwałą nr 37 z dnia 21 czerwca 2017 r. zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta dokonano zmiany § 7 ust. 1 Statutu Emitenta.

Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie Statutu:

§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 318 285,70 zł (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na:

a) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1500000,
b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 500000,
c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 300000,
f) 37 857 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001 do 37857, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Emitent wskazuje brzmienie Statutu po dokonanej zmianie:

§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych) złotych i dzieli się na:
a) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1500000,
b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 500000,
c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 300000,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Na podstawie art. 430 § 5 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian określonych wyżej opisaną uchwałą. O ustaleniu tekstu jednolitego Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa Prawna: §4 ust.2 punkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Arkadiusz Dorynek – Członek Zarząd
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy