Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 13/2017

Umorzenie instrumentów finansowych emitenta
2017-06-21 - 19:32

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku, w wykonaniu umowy, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 10/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., podjęto uchwałę numer 35 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji własnych Emitenta.

Walne Zgromadzenie postanowiło na podstawie art. 359 oraz art. 362 §1 pkt 5) ustawy Kodeks spółek handlowych, a także §10 ust. 4 statutu Spółki umorzyć, za zgodą akcjonariusza, 37.857 akcji imiennych serii F o numerach od 00001 do 37857 nabytych przez Spółkę od Adama Tunikowskiego za wynagrodzeniem finansowanym ze środków własnych Spółki w kwocie 794.997 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), płatnym w terminie sześciu miesięcy i siedmiu dni od dnia wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w związku z umorzeniem powyższych akcji.

Podstawa Prawna: §3 ust.1 pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy