Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 19/2017

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
2017-11-08 - 15:09

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na podstawie § 16 ust. 2 statutu Spółki ustaliło, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 członków oraz na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, podjęło uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Piotra Sikory i pana Jarosława Sawko. Uchwała NWZ o powołaniu ww. osób weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje o ww. powołanych osobach Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

W związku z powołaniem w skład Rady Nadzorczej Spółki pan Piotr Sikora i pan Jarosław Sawko złożyli w dniu 8 listopada 2017 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Ponadto pani Monika Morali-Majkut i pan Przemysław Schmidt w dniu 8 listopada 2017 r. złożyli rezygnacje z dniem 8 listopada 2017 roku z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, a pan Marcin Kobylecki złożył z tym samym dniem rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2017 r. wybrała pana Jarosława Sawko na Przewodniczącego Rady Nadzorczej a pana Piotra Sikorę na Wiceprzewodniczącego i zdecydowała o powołaniu pana Janusza Włodarskiego – dotychczasowego Członka Zarządu – na Wiceprezesa Zarządu.

Zmiany organizacyjne w Spółce – w tym powołanie do Rady Nadzorczej dwóch założycieli i głównych akcjonariuszy Spółki tj. panów Piotra Sikory i Jarosława Sawko – związane są z podjęciem przez nich decyzji o dalszej profesjonalizacji Zarządu, w tym oddzieleniu funkcji właścicielskich od zarządczych. Spółka planuje, że pani Monika Morali-Majkut, pan Przemysław Schmidt i pan Marcin Kobylecki będą nadal wspierać Spółkę swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach ciał doradczych Strategic Advisory Board (pani Monika Morali-Majkut i pan Przemysław Schmidt) oraz Management Committee (pan Marcin Kobylecki).

W związku z powyższymi zmianami aktualny skład organów Spółki jest następujący:

Zarząd Spółki:
Janusz Włodarski – Wiceprezes Zarządu,
Magdalena Machalica – Członek Zarządu,
Maciej Gamrot – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki:
Jarosław Sawko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Piotr Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Tomasz Bagiński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej,
Karol Żbikowski – Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Janusz Włodarski — Wiceprezes Zarządu
  • Magdalena Machalica — Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy