Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 10/2017

Zmiana zasad rachunkowości w zakresie księgowania produkcji filmowych realizowanych na własne ryzyko oraz informacja o wpływie zmiany na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image S.A.
2017-08-04 - 18:47

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 04.08.2017r. podjęta została decyzja o zmianie zasad rachunkowości dotyczących księgowania produkcji filmowych realizowanych na własne ryzyko, także w koprodukcji, w oparciu o odpowiednie przepisy Ustawy o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską w tym MSSF 11 oraz praktykę księgowania koprodukcji filmowych począwszy od sprawozdania finansowego za okresy kończące się na dzień 30 czerwca 2017 r.

Produkcje filmowe (obecne, do których należy film Fatima i przyszłe, których realizacja rozpocznie się po zmianie zasad rachunkowości) będą wyceniane w aktywach Grupy w wysokości kosztów bezpośrednich poniesionych na ich wytworzenie wewnątrz Grupy lub nabycie jako aktywa długoterminowe w odniesieniu do produkcji o dłuższym niż roczny przewidywanym okresie realizacji lub jako aktywa bieżące w odniesieniu do produkcji o przewidywanym okresie realizacji nieprzekraczającym roku. Wszelkie wpływy oraz wartość wkładów rzeczowych otrzymane, w tym od koproducentów, będą księgowane jako przychody przyszłych okresów. Począwszy od dnia premiery produkcji filmowych aktywa oraz przychody przyszłych okresów będą rozpoznawane w rachunku wyników jako odpowiednio koszty i przychody w okresie, w którym Grupa spodziewać się będzie wpływów z tytułu dystrybucji produkcji. Powyższa zmiana pozwoli lepiej oddać ekonomiczny sens tych transakcji poprzez rozliczenie kosztów i przychodów związanych z daną produkcją w tych samych okresach zgodnie z zasadą współmierności kosztów i przychodów.

W konsekwencji powyższych zmian Grupa rozpoznała na dzień 30 czerwca 2017 r. jako aktywo poniesione koszty bezpośrednie i otrzymane wkłady rzeczowe na realizację filmu Fatima w kwocie 5.401 tys. PLN oraz jako pasywo otrzymane wpływy i wkłady rzeczowe związane z produkcją filmu w kwocie 5.638 tys. PLN. Grupa wyksięgowała ww. kwoty oraz rozpoznane a nieopłacone wpływy od koproducenta filmu Fatima o wartości 4.172 tys.PLN odpowiednio z kosztów oraz przychodów, co ma następujący wpływ na raportowane wcześniej wyniki operacyjne (EBIT i EBITDA) oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego.

Okres kończący się 31 grudnia 2016 roku:

  • EBIT/EBITDA: zmniejszenie o 2 144tys. PLN
  • Wynik netto: zmniejszenie o 1 736 tys. PLN
  • Aktywo z tytułu podatku odroczonego: zwiększenie o 407 tys. PLN
  • Okres kończący się 31 marca 2017 roku:
  • EBIT/EBITDA: zmniejszenie o 904 tys. PLN
  • Wynik netto: zmniejszenie o 733tys. PLN
  • Aktywo z tytułu podatku odroczonego: zwiększenie o 172 tys. PLN

Zmiany w zakresie danych za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych Grupy jako zmiana wartości skonsolidowanych kapitałów własnych, natomiast zmiany w zakresie danych za okres kończący się 31 marca 2017 roku zostaną ujęte w korekcie raportu okresowego za I kwartał 2017 roku. Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku zostanie opublikowana po zakończeniu procesu sporządzania skorygowanych sprawozdań finansowych Grupy.

Analogiczne zmiany zasad rachunkowości zostały przyjęte dla sprawozdań finansowych jednostki dominującej, przy czym z uwagi na brak obecnie realizowanych przez jednostkę dominującą produkcji filmowych realizowanych na własne ryzyko powyższe zmiany nie mają wpływu na jednostkowe sprawozdania finansowe za ww. okresy.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy