Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 12/2017

Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji
2017-09-27 - 14:29

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 27 września 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł (“Obligacje”) określającą również szczegółowe warunki planowanej emisji.

Emisja Obligacji planowana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zapisy planowane są na od 12 do 26 października 2017 r. Obligacje będą 2,5-letnie, zdematerializowane, zabezpieczone albo nie i oprocentowane. Próg dojścia emisji do skutku został ustalony na poziomie 1,5 mln zł. Środki pozyskane z emisji Obligacji Spółka przeznaczy na bieżącą działalność operacyjną. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy