Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 19/2017

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platige Image SA na żądanie akcjonariusza
2017-12-12 - 18:11

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że na podstawie art. 401 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z otrzymaniem żądania od akcjonariusza Emitenta do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 3 stycznia 2018 r. wprowadzony został nowy punkt w brzmieniu:

“Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie 100.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Marcina Kobyleckiego powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez niego akcji imiennych na akcje na okaziciela, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., dematerializację tych akcji oraz zawarcie umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych Emitent ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony na żądanie akcjonariusza:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego Spółce oraz na własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji Marcina Kobyleckiego z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela i związanej z tym zmiany statutu.
 8. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie 100.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Marcina Kobyleckiego powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez niego akcji imiennych na akcje na okaziciela, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., dematerializację tych akcji oraz zawarcie umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu w zakresie dotyczącym zasad funkcjonowania i kompetencji rady nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
 11. Zamknięcie obrad.

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o złożony przez akcjonariusza Emitenta Pana Jarosława Sawko na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wniosek wraz z projektem uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.inwestor.platige.com, zakładka walne zgromadzenie.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

 • Janusz Włodarski — Wiceprezes Zarządu
 • Maciej Gamrot — Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy