Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 8/2017

Rejestracja umorzenia udziałów w Juice sp. z o.o.
2017-07-14 - 20:38

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zawarcia przez Platige Image S.A. (“Emitent”) umowy ze spółką Juice sp. z o.o. (“Juice”) oraz Juice Home sp. z o.o. i Adamem Tunikowskim w przedmiocie zamknięcia transakcji inwestycyjnej, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 14 lipca 2017 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 lipca 2017 roku umorzenia posiadanych przez Emitenta 612 udziałów w Juice o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 51% kapitału zakładowego Juice.
Emitent przypomina, że ww. udziały zostały w wyniku zawartej w dniu 30 grudnia 2016 roku umowy zbyte na rzecz Juice w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem w wysokości 3,9 mln zł. Wynagrodzenie zostanie rozliczone w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu zbycia przez Emitenta ww. udziałów z wierzytelnością z tytułu zbycia przez Adama Tunikowskiego na rzecz Emitenta akcji imiennych Emitenta serii F oraz innymi wzajemnymi wierzytelnościami stron umowy inwestycyjnej. Obecnie Emitent nie posiada udziałów w spółce Juice sp. z o.o. Strony zamierzają kontynuować bieżącą współpracę operacyjną w zakresie tworzenia wspólnych projektów z zakresu animacji komputerowej i reklamy.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy