Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 9/2017

Decyzja o odstąpieniu od umowy z Imaginew Internacional Unipessoal Lda
2017-07-18 - 14:21

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zawarcia przez Platige Films Sp. z o.o. umowy “Umowa” z Imaginew Internacional Unipessoal Lda z siedzibą w Portugalii (“Imaginew”) dotyczącej wspólnej koprodukcji filmu pod roboczym tytułem “Fatima Film”, Zarząd Platige Image S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 18 lipca 2017 roku spółka Fatima Film Sp. z o.o. Sp. k. “Fatima Film”, spółka zależna od Emitenta, która wstąpiła w prawa i obowiązki Platige Films Sp. z o.o. wynikające z Umowy, podjęła decyzję o skorzystaniu z umownego prawa odstąpienia zastrzeżonego w Umowie.
Przyczyną skorzystania przez Fatima Film z umownego prawa odstąpienia jest opóźnienie Imaginew w dotychczas wykonanych płatnościach przekraczające termin określony w Umowie oraz brak płatności kolejnych przewidzianych Umową rat wkładu finansowego w wysokości wynoszącej na dzień dzisiejszy 975 tys. EUR netto, które to raty były wykazane w przychodach. Do chwili obecnej – w wykonaniu postanowień Umowy – Imaginew zapłacił 825 tys. EUR tytułem płatności rat wkładu finansowego oraz przeniósł autorskie prawa majątkowe do utworów, które mogą być wykorzystane w Filmie, o wartości określonej przez strony na 500 tys. EUR. Umowa przewiduje, że w przypadku skorzystania przez Fatima Film z umownego prawa odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą, Imaginew nie jest zobowiązana do uregulowania niezapłaconych rat, a Fatima Film nie jest zobowiązana do zwrotu Imaginew ani otrzymanych w wykonaniu Umowy kwot, ani zwrotu przekazanych praw autorskich. Konsekwencją uznania Umowy za niezawartą jest brak kontraktowego zobowiązania Fatima Film do przekazania Imaginew jakichkolwiek praw do Filmu.
W wykonaniu postanowień Umowy został wykonany szereg prac niezbędnych do stworzenia Filmu, w szczególności powstał tzw. stillomatic Filmu o czasie trwania około 80 minut, modele głównych postaci, koncepcja plastyczna Filmu. W związku z odstąpieniem od Umowy Fatima Film planuje w oparciu o wykonane już prace i posiadane prawa autorskie kontynuować produkcję Filmu i poszukiwać źródeł jego finansowania nie wykluczając współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami. Data premiery Filmu zostanie określona w późniejszym terminie po sprecyzowaniu planów Fatima Film.
Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy zostanie wysłane do Imaginew w dniu dzisiejszym. Odstąpienie od Umowy stanie się skuteczne z chwilą właściwego doręczenia Imaginew oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Janusz Włodarski—Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy