Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 13/2018

Dokonana zmiana statutu
2018-05-30 - 19:39

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 30 maja 2018 roku, uchwałą nr 27 z dnia 30 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („ZWZ”) dokonano zmiany § 7 ust. 1 Statutu Emitenta.

Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie statutu:
„§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:
a) 1 425 000 (milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1425000,
b) 475 000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 475000,
c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
e) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 400000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Emitent wskazuje brzmienie Statutu po dokonanej zmianie:
㤠7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:
a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A – 1425000,
b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B – 475000,
c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych ZWZ upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem ww. zmian. O ustaleniu tekstu jednolitego Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Janusz Włodarski — Wiceprezes Zarządu
  • Maciej Gamrot — Członek Zarządu
Wstecz