Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 2/2018

Korekta raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie rejestracji zmiany Statutu Platige Image SA
2017-01-02 - 19:17

Zarząd Platige Image SA (Spółka, Emitent) informuje, iż w skutek oczywistej omyłki, do opublikowanego w dniu 2 stycznia 2018 roku raportu bieżącego nr 1/2018 w sprawie rejestracji zmiany Statutu Spółki nie został dołączony załącznik. Spółka niniejszym w załączeniu przedkłada załącznik zawierający tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść raportu bieżącego nr 1/2018 pozostaje bez zmian:

„Zarząd Platige Image SA (Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 2 stycznia 2018 roku, powziął informację, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd), zarejestrował zmianę § 7 ust. 1 Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Sąd dokonał z dniem 29 grudnia 2017 roku rejestracji obniżenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 318 285,70 złotych do kwoty 314.500 złotych wskutek umorzenia 37.857 akcji zwykłych imiennych serii F Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 13/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku.

Poprzednie brzmienie § 7 Statutu Spółki:

㤠7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 318 285,70 zł (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1500000,

b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 500000,

c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,

d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,

e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 300000,

f) 37 857 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001 do 37857, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Obecne brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

a) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1500000,

b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 500000,

c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,

d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,

e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 300000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, który został ustalony przez Radę Nadzorczą zgodnie z udzielonym jej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnieniem.

Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt. 2 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.”

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy