Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 4/2018

Dokonana zmiana Statutu Platige Image S.A.
2018-01-03 - 18:18

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 4 z 3 stycznia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (“NWZ”) dokonano zmiany § 7 ust. 1 Statutu Emitenta oraz uchwałą nr 6 z 3 stycznia 2018 r. NWZ dokonano następujących zmian Statutu Spółki: §17 ust. 1, §18 ust. 1, §18 ust. 2, § 18 ust. 4 i 5, §19 ust. 1, §19 ust. 7 i 8, §20 ust. 2 lit. b, §20 ust. 2 lit. m i n, §20 ust. 3 oraz w §20 po lit. n dodano nowe litery o-u.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwalonych podczas NWZ z 3 stycznia 2018 r. zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych NWZ upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem ww. zmian. O ustaleniu tekstu jednolitego Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Janusz Włodarski — Wiceprezes Zarządu
  • Magdalena Machalica — Członek Zarządu
Wstecz