Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 12/2018

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii E powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych
2018-08-21 20:02

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wyznaczeniu na dzień 24 sierpnia 2018 r. pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemu Obrotu na rynku NewConnect 57.200 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

 

Wymienione akcje są akcjami, których dotyczyła uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 maja 2018 r. W wymienionej uchwale Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło opinię, że zasadne będzie podjęcie przez zarząd decyzji o wprowadzeniu 100.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Marcina Kobyleckiego, powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez niego akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela („Akcje”), do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z uwzględnieniem ograniczenia w rozporządzaniu polegającego na tym, że Marcin Kobylecki zobowiąże się, że na zasadach określonych w umowie w umówionych okresach nie rozporządzi 60.000 akcji. Pan Marcin Kobylecki złożył stosowne zobowiązanie w umowie z Emitentem i domem maklerskim. Zgodnie z ww. umową Pan Marcin Kobylecki w okresie do dnia 7 czerwca 2019 r. jest uprawniony do rozporządzenia wyłącznie 40.000 spośród 100.000 ww. Akcji.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

 

W imieniu Emitenta:

Janusz Włodarski- Wiceprezes Zarządu

Maciej Gamrot- Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy