Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 13/2018

Zawarcie umowy dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia trailera do gry komputerowej
22-08-2018 - 17:57

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. Platige sp. z o.o. sp.k.,  w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów („Wykonawca”) zawarła z Koch Media GmbH z siedzibą w Austrii („Zleceniodawca”) umowę na wyprodukowanie i dostarczenie trailera do gry komputerowej („Umowa”).   Termin realizacji Umowy przypada na styczeń 2019 roku. Z tytułu realizacji prac objętych Umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości rzędu 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2017, przy czym wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany przez Zleceniodawcę zakresu prac objętych Umową.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę w każdym momencie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wszystkie wykonane prace do chwili rozwiązania umowy. Umowa nakłada na Wykonawcę odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu m.in. roszczeń osób trzecich wywołanych lub związanych ze świadczonymi przez Wykonawcę usługami.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

W imieniu Emitenta:

Janusz Włodarski- Wiceprezes Zarządu

Maciej Gamrot: Członek Zarządu

Wstecz