Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 4/2018

Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za 2017 rok i informacja o jednorazowych zdarzeniach nie gotówkowych mających wpływ na wyniki finansowe
2018-03-16 - 18:04

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. zatwierdził ostateczne kwoty niegotówkowych odpisów na ryzyko trwałej utraty wartości aktywów Spółki i spółek zależnych Emitenta.

Wartość odpisów mających wpływ na wyniki skonsolidowane wyniosła 4,39 mln zł, na co składają się głównie odpisy Emitenta na środki trwałe w budowie (2,5 mln zł), odpisy Emitenta z tytułu praw i kosztów dot. technologii scenografii teatralnych (1,3 mln zł) i odpisy spółek zależnych z tytułu aktywowanych kosztów developmentów projektów filmowych (0,6 mln zł). Wartość odpisów mających wpływ na wyniki jednostkowe wyniosła 6,48 mln zł, na co poza powyższymi składają się głównie odpisy z tytułu niezrealizowanych przychodów w projekcie Fatima (jako korekta przychodu w Emitencie jako spółce serwisowej) (1,5 mln zł) oraz trwałej utraty wartości udziałów w spółkach zależnych (0,9 mln zł).

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że prezentowane odpisy mają charakter jednorazowy i niegotówkowy, tzn. nie będą skutkowały wydatkowaniem środków pieniężnych przez Grupę Platige Image. Jednorazowy charakter oznacza, że są to zdarzania, które wystąpiły jednorazowo i wynikają z obecnej oceny zarządu wartości realizowalnej aktywów Spółki nabytych w latach ubiegłych.

W wyniku dokonania ww. odpisów szacuje się, że wybrane skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2017 osiągną następujące wartości:

  • przychody ze sprzedaży 69,86 mln zł
  • wynik netto -6,76 mln zł
  • EBITDA -1,38 mln zł
  • EBITDA skorygowana o odpisy 3,01 mln zł

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2017 rok, którego publikację zaplanowano na 20 marca 2018 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na podstawie uzyskanych szacunkowych wyników przewiduje, że wskaźniki finansowe zapisane w umowach kredytowych, które zgodnie z treścią tych umów oceniane są przez Bank kredytujący corocznie na podstawie zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, mogą nie zostać spełnione. Zarząd Spółki jest w stałym kontakcie z Bankiem i prowadzi rozmowy w związku z zaistniałym ryzykiem mające na celu uzyskanie pisemnego potwierdzenia akceptacji ewentualnego przekroczenia wskaźników za rok 2017.

Wstecz