Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 9/2018

Aneksy do umów kredytowych i oświadczenia Banku o niezastosowaniu sankcji
2018-06-29 - 18:10

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. zostały podpisane aneksy („Aneksy”) do umów kredytowych Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank”) dotyczących:

  • kredytu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingowego, składających się na limit wierzytelności w kwocie 9,0 mln zł (umowa o limit wierzytelności z dnia 17 kwietnia 2013 r. z późn. zm.),
  • kredytów inwestycyjnych w euro (umowy kredytowe z dnia 13 lipca 2011 r. i 11 maja 2017 r.), z tytułu których zadłużenie Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi 1,6 mln euro.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2018 z dnia 14 maja 2018 r. Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z podpisaniem ww. Aneksów Bank złożył oświadczenia, w których wskazał, że w związku z niespełnionymi warunkami finansowymi według danych finansowych Emitenta na koniec 2017 roku, nie zastosuje wobec Emitenta sankcji przewidzianych w umowach kredytowych w formie wypowiedzenia tych umów.

Postanowienia Aneksów obejmują w szczególności:

  • ustalenie harmonogramu częściowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytów składających się na limit wierzytelności, poprzez zmniejszenie limitu kredytu rewolwingowego o 500 tys. zł z dniem 30 sierpnia 2018 r. oraz zmniejszenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym w okresach miesięcznych od 25 czerwca 2018 r. do 25 kwietnia 2019 r. o kwotę 50 tys. zł oraz w dniu 30 listopada 2018 r. o kwotę 500 tys. zł.,
  • przystąpienie do długu wynikającego z umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta – Platige Sp. z o.o. Sp. k. i ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń kredytów w postaci: a) poddania się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego przez Emitenta oraz Platige Sp. z o.o. Sp. k. oraz b) cesji wpływów realizowanych przez Emitenta (pozostałą część środków po spłacie wymagalnych wierzytelności Banku, jeżeli nie będzie występowało naruszenie umowy, Bank będzie przekazywał na rachunek bieżący Emitenta).

Wobec prowadzonych przez Emitenta analiz opłacalności wykorzystania posiadanej nieruchomości przy ul. Racławickiej 99, na której hipoteka stanowi jedno z zabezpieczeń kredytu, Emitent został zobowiązany do informowania Banku o ewentualnych działaniach w zakresie sprzedaży tej nieruchomości oraz pozyskania i przekazania ofert nabycia nieruchomości uzyskanych w ramach ww. analiz.

W przypadku naruszeń postanowień umów kredytowych (w tym w przypadku naruszenia wskaźników finansowych), w zależności od rodzaju naruszenia Bank ma prawo według swojego uznania wypowiedzieć umowy kredytowe (sankcja dotychczas obowiązująca), lub podnieść marżę i/lub prowizję od zaangażowania, lub wstrzymać wypłaty z niewypłaconego jeszcze kredytu lub jego części lub zobowiązać Emitenta do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń (nowe postanowienia).

Aneksy nie zmieniły terminów spłaty zadłużenia określonych w umowach:

  • 29 kwietnia 2019 r. jako terminu spłaty zadłużenia z tytułu kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieżącym,
  • 30 czerwca 2020 r. oraz 31 maja 2021 r. – w przypadku kredytów inwestycyjnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Janusz Włodarski — Wiceprezes Zarządu
  • Maciej Gamrot — Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy