Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 21/2019

Rejestracja zmiany Statutu Platige Image S.A.
15:08 - 31-12-2019

Zarząd Platige Image S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. powziął informację, iż w dniu 19 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował następujące zmiany Statutu Platige Image S.A. dokonane niżej wskazanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r.:

1) uchwałą nr 6 w §7 Statutu Emitenta po ustępie 1 dodany został nowy ustęp 1(1) w brzmieniu:

„1(1) Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony z kwoty 314.500 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 334.500 zł (trzysta trzydzieści cztery tysięcy pięćset), to jest o kwotę wartości nominalnej nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.”

2) uchwałą nr 7 w §20 ustęp 2 Statutu Emitenta po literze u dodana została nowa litera w w brzmieniu:

„w. uchwalanie programów motywacyjnych.”

Zarząd Emitenta wskazuje, iż tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą i uwzględniający wyżej wskazane zmiany, został przekazany do wiadomości publicznej raportem bieżącym EBI nr 20/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy