Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 9/2019

Dokonana zmiana statutu
19:46 - 10-06-2019

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 roku, uchwałą nr 19 z dnia 10 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („ZWZ”) dokonano zmiany § 14 ust. 3 Statutu Emitenta.

Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie statutu:

„§14

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach od 0000001 do 1500000, oraz serii B o numerach od 000001 do 500000 które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów”

Emitent wskazuje brzmienie Statutu po dokonanej zmianie:

„§14

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach od 0010001 do 0637500 i od 0647501 do 1425000, oraz serii B o numerach od 010001 do 212500 i od 222501 do 475000, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.”.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych ZWZ upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem ww. zmian. O ustaleniu tekstu jednolitego Emitent poinformuje odrębnym raportem.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Maciej Gamrot- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy