Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 1/2019

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za 2018 rok i informacja o jednorazowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki finansowe
2019-02-25 - 22:10

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. zatwierdził wstępne kwoty rezerw na ryzyko zwrotu otrzymanych przychodów oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Spółki i spółek zależnych Emitenta.

Wartość rezerw i odpisów mających wpływ na wyniki skonsolidowane wyniosła 4,35 mln zł, na co składają się:

– rezerwa na ryzyko zwrotu przychodu dotyczącego produkcji filmowej Legendy Polskie Allegro – 3,00 mln zł,

– odpis na trwałą utratę wartości aktywów dotyczących filmu Jeszcze dzień życia (dalej: Film) – 1,35 mln zł.

Wartość rezerw i odpisów mających wpływ na wyniki jednostkowe wyniosła 9,07 mln zł, na co składają się:

– rezerwa na ryzyko zwrotu przychodu, taka jak określona powyżej dla sprawozdania skonsolidowanego,

– odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów – pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz spółek zależnych Platige Films Sp. z o.o. oraz Fatima Sp. z o.o. Sp. k. w kwotach odpowiednio 4,67 oraz 1,40 mln zł.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że prezentowane odpisy mają charakter jednorazowy i poza rezerwą na 3,00 mln zł – niegotówkowy, tj. nie będą skutkowały wydatkowaniem środków pieniężnych przez Grupę Platige Image w przyszłości. Jednorazowy charakter oznacza, że są to zdarzenia, które występują jednokrotnie i wynikają z obecnej oceny Zarządu wartości realizowalnej aktywów Spółki wytworzonych w latach ubiegłych.

Rezerwa na ryzyko zwrotu przychodu dotyczącego produkcji filmowej w kwocie 3,00 mln zł odpowiada zobowiązaniu warunkowemu rozpoznanemu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2017. Zgodnie z przedstawioną tam informacją (nota 23 „Zobowiązania warunkowe”), w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy koprodukcyjnej produkcji filmowej Spółka będzie zobowiązana do udzielenia na rzecz zamawiającego rabatu w kwocie 3,00 mln zł i w efekcie do korekty i zwrotu przychodu rozpoznanego w tej wysokości. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie doszło do zawarcia wymienionej umowy, stąd w ocenie Zarządu wynika konieczność utworzenia rezerwy. Zarząd podkreśla, że Emitent jest w trakcie prac tzw. developmentu produkcji filmowej, które mają doprowadzić do zawarcia umowy.

Odpis na wykazywaną w sprawozdaniu skonsolidowanym trwałą utratę wartości aktywów dotyczących Filmu w kwocie 1,35 mln zł wynika z już osiągniętych i planowanych wpływów z tego Filmu, które nie pokryją skonsolidowanych nakładów na Film w tej kwocie.

Odpis 4,67 mln zł na pożyczki udzielone przez Emitenta do Platige Films Sp. z o.o. odpowiada kwocie pożyczek udzielonych tej spółce (w tym głównie na produkcję Filmu), które według aktualnych przewidywań nie zostaną pokryte przychodami osiągniętymi przez tę spółkę.

Odpis 1,40 mln zł na pożyczki udzielone przez Emitenta do Fatima Sp. z o.o. Sp. k. odpowiada kwocie pożyczek udzielonych tej spółce (w tym głównie na produkcję filmu Fatima), które według aktualnych przewidywań nie zostaną pokryte przychodami osiągniętymi przez tę spółkę.

Szacuje się, że wybrane skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2018, przed i po uwzględnieniu ww. rezerw i odpisów, osiągną następujące wartości:

Przychody ze sprzedaży: 73,52 mln zł

EBITDA przed uwzględnieniem ww. rezerw i odpisów: 3,81 mln zł

EBITDA po uwzględnieniu ww. rezerw i odpisów: minus 0,54 mln zł

EBIT (wynik operacyjny) przed uwzględnieniem ww. rezerw i odpisów: minus 0,44 mln zł

EBIT (wynik operacyjny) po uwzględnieniu ww. rezerw i odpisów: minus 4,79 mln zł

Wynik netto przed uwzględnieniem ww. rezerw i odpisów: minus 2,42 mln zł

Wynik netto po uwzględnieniu ww. rezerw i odpisów: minus 6,76 mln zł

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2018, którego publikację zaplanowano na 21 marca 2019 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na podstawie uzyskanych wstępnych skonsolidowanych wyników przewiduje, że wskaźniki finansowe zapisane w umowach kredytowych, które zgodnie z treścią tych umów oceniane są przez Bank kredytujący corocznie na podstawie zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie zostaną spełnione. Zarząd Spółki jest w stałym kontakcie z Bankiem i prowadzi rozmowy w związku z zaistniałym ryzykiem mające na celu uzyskanie akceptacji ewentualnego przekroczenia wskaźników za rok 2018, tak jak to miało miejsce za rok 2017 oraz przedłużenia umów kredytowych (zob. raport bieżący ESPI nr 9/2018).

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Maciej Gamrot- Członek Zarządu

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy