Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 20/2019

Zawarcie umów kredytowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
13:34 - 20-12-2019

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. powziął informację o wpłynięciu podpisanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) następujących umów kredytowych:
1) umowa limitu kredytowego wielocelowego w wysokości 8,2 mln zł, udzielonego na okres od dnia 20 grudnia 2019 roku do dnia 19 grudnia 2020 roku, w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4,2 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki wynikających z wykonywanej działalności, w tym refinansowanie zadłużenia Spółki w innym banku oraz kredytu odnawialnego do kwoty 4,0 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z kontraktów handlowych („Kredyt 1”) oraz
2) umowa o kredyt inwestycyjny w wysokości 0,87 mln euro z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia Spółki w innym banku („Kredyt 2”). Spółka jest uprawniona do wykorzystania Kredytu 2 do dnia 20 grudnia 2019 roku i zobowiązana do jego spłaty w terminie do dnia 11 grudnia 2023 roku .
Refinansowanie zadłużenia, o którym mowa powyżej obejmuje całkowitą spłatę kredytów udzielonych Spółce przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Raiffeisen Bank Polska S.A.), o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2019 z dnia 20 marca 2019 roku.
Oprocentowanie Kredytu 1 i Kredytu 2 jest zmienne i oparte na stopie procentowej równej wysokości stawki referencyjnej – WIBOR 1M/EURIBOR 1M/LIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniami Kredytu 1 i Kredytu 2 są m.in. weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteki umowne łączne do kwoty odpowiednio: 13,94 mln zł i 1,7 mln euro na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonych w Warszawie przy ul. Racławickiej. Kredyt 1 i Kredyt 2 zostaną postawione do dyspozycji Spółki po ustanowieniu zabezpieczeń i spełnieniu pozostałych warunków formalno-prawnych określonych w umowach. Umowy zawierają liczne zobowiązania Spółki standardowe dla tego typu umów, w tym m.in. do utrzymywania na określonych poziomach wskaźników zadłużenia Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy