Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 11/2020

Rejestracja zmiany w Statucie Platige Image S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
18:31 - 14-12-2020

Zarząd Platige Image S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. powziął informację, iż w dniu 10 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę § 7 ust. 1 Statutu Platige Image S.A. dokonaną na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A – 1425000,

b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B – 475000,

c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,

d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,

e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Emitent wskazuje brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki po dokonanej zmianie:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 318 500,00 zł (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A – 1425000,

b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B – 475000,

c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,

d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,

e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,

f) 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przyjęty przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 2 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy