Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 8/2020

Uzupełnienie informacji przekazanych w raporcie okresowym za II kwartał 2020 r.
20:54 - 16-09-2020

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) w załączeniu przekazuje uzupełnienie informacji przekazanych w raporcie okresowym za II kwartał 2020 r.

 

Niniejsze uzupełnienie zawiera dane uszczegóławiające skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe w zakresie oznaczonym cyframi arabskimi w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za II kwartał 2020 roku.

 

Ponadto niniejsze uzupełnienie zawiera informacje dotyczące przedmiotu działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Emitenta i udziału Emitenta w ogólnej liczbie głosów  w tych spółkach oraz informacje w odniesieniu do Emitenta o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że kwartalne dane finansowe w porównaniu do raportu okresowego Emitenta z dnia 7 sierpnia 2020 r. nie uległy żadnym zmianom.

 

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) w związku z § 5 ust. 2 i 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy