Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 1/2020

Zawarcie umowy na wykonanie utworów audiowizualnych
23:57 - 05-01-2020

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. Electronic Arts Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Zleceniodawca”) umowy na wykonanie przez Spółkę utworów audiowizualnych („Umowa”).

Termin realizacji przedmiotu Umowy przypada na sierpień 2020 r. Z tytułu realizacji prac objętych Umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto rzędu 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2018.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym momencie bez podania przyczyny. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę bez podania przyczyny Emitent jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wszystkie zamówione i wykonane prace do chwili rozwiązania umowy zaakceptowane przez Zleceniodawcę oraz dodatkowego wynagrodzenia.

Jest to kolejne zlecenie realizowane przez Emitenta na rzecz Electronic Arts Inc., jednego z wiodących producentów gier komputerowych na świecie (o pierwszym zleceniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2019).

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy