Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 14/2020

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
17:10 - 07-09-2020

Zarząd PLATIGE IMAGE S.A. informuje, iż w dniu 7 września 2020 r. otrzymał od Pana Piotra Sikory zawiadomienie o następującej treści:

 

„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Platige Image S.A. („Spółka”, „Emitent”) w stosunku do mojego stanu posiadania wskazanego w Dokumencie Informacyjnym Platige Image S.A. z dnia 2 grudnia 2011 roku, sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wykazany w wymienionym Dokumencie Informacyjnym mój stan posiadania to 1 062 500 akcji Spółki, stanowiących 33,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 37,17% z ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce była transakcji zbycia przeze mnie w dniu 28 sierpnia 2020 r. 45 500 akcji Emitenta na rynku NewConnect.

 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce, o której mowa w pkt. 1, posiadałem 1 001 244 akcji Spółki, stanowiących 31,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 831 244 głosów, co stanowiło 36,59% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przed zmianą udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce posiadałem 1 015 994 akcji Spółki, stanowiących 32,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 845 994 głosów, co stanowiło 36,88% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce , o której mowa w pkt. 1, posiadam 955 744 akcji Spółki, stanowiących 30,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 785 744 głosów w Spółce, co stanowi 35,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadam 970 494 akcji Spółki, stanowiących 30,86% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 800 494 głosów w Spółce, co stanowi 35,97% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Nie dotyczy.

 

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

 

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

 

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

1 785 744 głosów w Spółce, co stanowi 35,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a  łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej – 1 800 494 głosów w Spółce, co stanowi 35,97% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy