Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 19/2020

Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie utworu audiowizualnego
12:08- 14-11-2020

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 14 listopada 2020 r. spółka Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów; dalej jako “Wykonawca”) powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę, tj. Activision Publishing, Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA („Zamawiający”) aneksu („Aneks”) do umowy na wykonanie utworu audiowizualnego (“Umowa”), przewidującego wykonanie dodatkowego utworu audiowizualnego.

W wyniku zawarcia aneksu wartość wynagrodzenia netto, które Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji prac objętych Umową wzrosła do poziomu ponad 6% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2019. Termin realizacji utworu audiowizualnego objętego Aneksem przypada na styczeń 2021 r.

Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówień realizowanych na podstawie Umowy w każdym momencie bez podania przyczyny, przy czym w takim przypadku zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wszystkie prace wykonane do chwili rozwiązania Umowy zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy