Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 21/2020

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
13:05 - 18-12-2020

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. do Spółki wpłynął podpisany przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (“Bank”) aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. (“Aneks”).

Na mocy Aneksu okres udostępnienia kredytu został przedłużony do dnia 19 grudnia 2021 r. Jednocześnie określone obecnie w Aneksie limity wykorzystania wynoszą łącznie dla kredytu wielocelowego 10,2 mln zł, w tym dla kredytu w rachunku bieżącym 6,2 mln zł, dla kredytu odnawialnego 3,75 mln zł oraz dla gwarancji bankowych 0,25 mln zł. Maksymalne limity zostaną postawione do dyspozycji Spółki po złożeniu wniosków dotyczących zmian wpisów hipotek umownych na rzecz Banku, w tym podwyższenia sumy hipoteki do kwoty 17,3 mln zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonych w Warszawie, przy ul. Racławickiej oraz spełnieniu pozostałych warunków formalno-prawnych wskazanych w Aneksie.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy