Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 2/2020

Zawarcie umowy ze Smilegate Entertainment Inc. na wykonanie utworu audiowizualnego
19:09 - 05-03-2020

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 marca 2020 r. spółka Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów; dalej jako „Wykonawca”) otrzymała podpisaną przez drugą stronę tj. Smilegate Entertainment Inc. z siedzibą w Republice Korei („Zleceniodawca”) kolejną umowę na wykonanie prac produkcyjnych i dostarczenie utworu audiowizualnego („Umowa”). O wcześniejszych umowach ze Smilegate Entertainment Inc. Emitent informował w raportach bieżących i okresowych, przy czym ostatnio w raporcie bieżącym nr 17/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Termin realizacji przedmiotu obecnej Umowy przypada na lipiec 2020 r. Z tytułu realizacji prac objętych Umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie do 7% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2018, przy czym wynagrodzenie w wysokości 4% wymienionych przychodów zostało zagwarantowane w Umowie, a wysokość pozostałego wynagrodzenia będzie podlegała uzgodnieniom i zostanie określone w drodze pisemnej zmiany Umowy, przy czym łączne wynagrodzenie nie przekroczy wskazanej wyżej wartości 7% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2018.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę z dowolnego powodu, z zastrzeżeniem zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace wykonane do chwili rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę z powodu jej naruszenia przez Wykonawcę i nieusunięcia tego naruszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zleceniodawcy 1,5-krotności wynagrodzenia otrzymanego do chwili rozwiązania Umowy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz