Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 4/2020

Zawarcie umowy z Bloober Team S.A. na wykonanie grafik komputerowych
18:31 - 23-04-2020

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”, “Wykonawca”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki podpisanej przez Bloober Team S.A. (“Zamawiający”) i zawarł umowę na zakup przez Zamawiającego wartości niematerialnych i prawnych w postaci grafik generowanych komputerowo (CGI – Computer Generated Imagery) (“Umowa”). Grafiki CGI wykorzystane będą do produkcji gry wideo typu AAA (Triple-A) tworzonej przez Zamawiającego.

Termin realizacji przedmiotu Umowy przypada na koniec stycznia 2021 r. Z tytułu realizacji prac objętych Umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto rzędu 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2019.

Zamawiający ma prawo w każdym czasie do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a w przypadku zaistnienia ważnych powodów m.in. gdy Emitent nie wykonuje Umowy zgodnie z jej postanowieniami, grafiki są niezgodne ze wskazaniami lub nieprzydatne do wykorzystania, ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za poprawnie zrealizowane prace.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy