Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 10/2021

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Platige Image S.A.
16:26 19/05/2021

Zarząd Platige Image S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek emisji akcji serii G oraz rejestracji zmian w Statucie Spółki dokonanych na podstawie odpowiednio uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2021 roku.

 

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 342.500,00 zł i dzieli się na:

– 1 405 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A,

– 455 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B,

– 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

– 345 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

– 440 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

– 40 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

– 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 5 285 000.

Spółka przekazuje w załączeniu wykaz zmian oraz tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

 

  • § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

W imieniu Emitenta:

 

Karol Żbikowski- Prezes Zarządu

Artur Małek- Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy