Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 12/2021

Dojście do skutku emisji akcji serii G Spółki
15:11 16/04/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku w zakresie uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. (“Spółka”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki informuje o dojściu w dniu dzisiejszym emisji akcji serii G Spółki do skutku, w związku z zawarciem umów objęcia wszystkich 240 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda i wniesieniem w całości wymaganych wkładów pieniężnych na pokrycie ww. akcji serii G. Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 25,00 zł za jedną akcję.

Środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii G Spółki zostaną przeznaczone na realizację opublikowanej w dniu 20 stycznia 2021 strategii rozwoju Platige Image SA na lata 2021-2025, w szczególności w obszarze gier komputerowych (Game Development).

Spółka przypomina, iż emisja akcji serii G nastąpiła w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 K.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty. Akcje serii G zostały zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE wybranym przez Zarząd Spółki. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy