Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 1/2021

Przyjęcie Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025
22:09 - 20-01-2021

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2021 przyjął „Strategię rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025” („Strategia”) i uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.

 

Strategia rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025 zakłada ewolucję modelu biznesowego Spółki do modelu hybrydowego łączącego działalność w dotychczasowych obszarach usług serwisowych, z rozwojem projektów własnych (IP) w zakresie produkcji filmów (film development) oraz gier komputerowych (game development), z wykorzystaniem istniejących struktur produkcyjnych oraz uzupełnieniem brakujących kompetencji.

 

W obszarze usług serwisowych kluczowym obszarem rozwoju będzie animacja 3D. Strategia zakłada dalszy rozwój usług animacyjnych m.in. dla szybko rosnącego sektora game development (cinematiki i kontent „in game”), a także pozyskiwanie zleceń produkcyjnych w zakresie projektów serialowych zarówno dla sektora game development jak i na potrzeby platform streamingowych. Planowany jest także dalszy rozwój usług tworzenia efektów specjalnych (VFX) na potrzeby filmów i seriali.

Spółka planuje rozwój usług serwisowych w zakresie tzw. wirtualnej produkcji (virtual set), obsługę projektów filmowych i reklamowych w zakresie dostarczania kontentu oraz obsługi planów zdjęciowych z wykorzystaniem ekranów LED.

Kontynuowana i rozwijana będzie także działalność w zakresie usług produkcji i postprodukcji reklamowej oraz usług na rzecz sektora broadcast i organizacji eventów oraz sektora entertainment.

 

W obszarze rozwoju projektów własnych (budowa portfela własnych IP) Spółka planuje rozwój w dwóch obszarach:

 

  1. Produkcji gier komputerowych (game development). W tym obszarze Spółka planuje wykorzystać posiadane kompetencje w zakresie tworzenia grafiki komputerowej dla branży game development, rozbudowując je istotnie o kompetencje w zakresie produkcji i sprzedaży gier. W powyższym zakresie Spółka rozpatrywać będzie różne scenariusze, w tym m.in.: pozyskanie zespołów deweloperskich i tworzenie spółek celowych, zawiązanie spółek celowych z innymi deweloperami, produkcję gier „in house”, umowy typu „revenue share” (podział zysków) związane z koprodukcją gier i odpowiedzialnością za wizualną stronę gry, akwizycje podmiotów produkujących gry i inne w zależności od zidentyfikowanych korzystnych biznesowo możliwości na rynku.

 

 

  1. Produkcji filmowej (film development).  Projekty w tym obszarze dotyczyć będą filmów i seriali animowanych oraz live action. Wdrożony zostanie model pracy z budową portfela konceptów własnych o charakterze IP, pozyskiwania konceptów zewnętrznych, oceną ich komercyjnego potencjału, możliwości finansowania i optymalnej kosztowo produkcji.

 

 

Zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025, Spółka dopuszcza różne możliwe scenariusze rozwoju kapitałowego i finansowania projektów własnych, w tym w szczególności:

–          pozyskanie kapitału na rynku NewConnect w drodze emisji akcji skierowanej do nowych inwestorów,

–          przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych wraz z dodatkową emisją akcji. Ewentualna realizacja planowana do końca 2022 roku,

–          pozyskiwanie inwestorów do spółek celowych w ramach Grupy Kapitałowej Platige,

–          wspólne przedsięwzięcia (joint ventures) z podmiotami branżowymi.

 

Decyzje dotyczące poszczególnych scenariuszy podejmowane będą w zależności od zapotrzebowania kapitałowego Spółki i panujących warunków rynkowych.

 

Przyjęcie Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025 jest odpowiedzią na obserwowane w ostatnim czasie zmieniające się trendy dynamicznego rozwoju obszaru gier na rynku produkcji filmowej i serialowe oraz rozwoju platform streamingowych, w tym w szczególności na zmiany wywołane pandemią Covid-19 zarówno w obszarze wewnętrznym (zarządzanie projektami, model pracy), jak też zewnętrznym (zmiany otoczenia rynkowego, trendów popytowych, technologii), w zestawieniu z posiadanymi przez Spółkę zasobami i kompetencjami oraz możliwościami ich efektywnego wykorzystania w nowych warunkach gospodarczych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu

 

 

Wstecz