Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 15/2021

Zawarcie term sheet z Juggler Games Sp. z o.o. w zakresie współpracy w obszarze produkcji gier komputerowych.
12:21 18/05/2021

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, iż w dniu 18 maja 2021 r. zawarł z Juggler Games Sp. z o.o. (“Juggler Games”) porozumienie (ang. term sheet), zgodnie z którym strony planują powołać spółkę celową (“SPV”) w celu realizacji projektu polegającego na doprowadzeniu uzgodnionej gry komputerowej do wersji tzw. gold master – czyli wersji końcowej gry oraz jej odpłatnej dystrybucji. Pomysłodawcą gry jest Juggler Games, spółka specjalizująca się w tworzeniu gier komputerowych.

 

Zgodnie z term sheet, początkowy kapitał zakładowy SPV będzie wynosił 100 tys. zł, a udział Emitenta będzie na poziomie 79% kapitału zakładowego. Następnie Emitent obejmie w perspektywie kilku miesięcy i pod warunkiem realizacji przez strony określonych w term sheet zadań, nowe udziały w SPV o łącznej wartości nominalnej 5 tys. zł za wkład pieniężny w łącznej wysokości 0,92 mln zł. W ramach inwestycji Emitent, w uzgodnionym terminie powiązanym w szczególności z budżetem i cash flow projektu, udzieli SPV w transzach pożyczki na łączną kwotę 3 mln zł, z możliwością konwersji na kapitał zakładowy SPV. Jednocześnie term sheet przewiduje, iż po spełnieniu przez projekt określonych w term sheet warunków, Emitent sprzeda na rzecz Juggler Games część posiadanych udziałów, tak aby Emitent posiadał 55% udziałów w kapitale zakładowym SPV, a Juggler Games 45%. Term sheet zawiera również uzgodnienia stron w zakresie ładu korporacyjnego SPV i kwestii dotyczących zatrudnienia.

Emitent zastrzega, iż term sheet jest wyrażeniem woli stron i określeniem intencji oraz kierunku działania, nie stanowi jednak zobowiązania stron.

Zawarcie term sheet stanowi kolejny wyraz realizacji Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W imieniu Emitenta:

 

Karol Żbikowski- Prezes Zarządu

Artur Małek- Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy