Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 27/2021

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
16:02 16/12/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 20/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku oraz nr 21/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (“Bank”) umowy limitu kredytowego wielocelowego (“Umowa”) i aneksu do ww. umowy, Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. podpisał z Bankiem kolejny aneks do Umowy (“Aneks”).

Na mocy Aneksu okres udostępnienia kredytu został przedłużony do dnia 19 grudnia 2023 r. Jednocześnie określone obecnie w Aneksie limity wykorzystania wynoszą łącznie dla kredytu wielocelowego 10,5 mln zł, w tym dla kredytu w rachunku bieżącym 6,2 mln zł, dla kredytu odnawialnego 3,75 mln zł oraz dla gwarancji bankowych 0,55 mln zł. Maksymalne limity zostaną postawione do dyspozycji Spółki po aktualizacji dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy