Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 5/2021

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14:18 - 11-02-2021

Zarząd Platige Image S.A. informuje, iż w dniu 11 lutego 2021 r. otrzymał od Pana Jarosława Sawko zawiadomienie o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym zawiadamiam o zmianie posiadanego przeze mnie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Platige Image S.A. („Spółka”, „Emitent”) w stosunku do mojego stanu posiadania wskazanego w Dokumencie Informacyjnym Platige Image S.A. z dnia 2 grudnia 2011 roku, sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wykazany w wymienionym Dokumencie Informacyjnym mój stan posiadania to 1 094 000 akcji Spółki, stanowiących 34,79% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania głosów stanowiących 37,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce była transakcji zbycia przeze mnie w dniu 4 lutego 2021 r. 50 000 akcji Emitenta w transakcji pakietowej na rynku NewConnect.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o której mowa w pkt 1, posiadałem 1 047 369 akcji Spółki, stanowiących 32,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 877 369 głosów, co stanowiło 37,21% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o której mowa w pkt 1, posiadam 997 369 akcji Spółki, stanowiących 31,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 827 369 głosów w Spółce, co stanowi 36,22% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Nie dotyczy.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia akcjonariusz jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
1 827 369 głosów w Spółce, co stanowi 36,22% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy