Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 7/2021

Zawarcie umowy ramowej z Activision Publishing, Inc. w zakresie wykonywania utworów audiowizualnych
14:09 - 04-03-2021

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. spółka Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów; dalej jako „Wykonawca”) powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę, tj. Activision Publishing, Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA („Zamawiający”), umowy ramowej o świadczenie usług w zakresie wykonywania utworów audiowizualnych („Umowa ramowa”).
Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków dalszej współpracy stron i realizacji przez Wykonawcę zamówień każdorazowo zgłaszanych przez Zamawiającego w zakresie wykonania określonych utworów audiowizualnych. Umowa ramowa nie określa minimalnej wartości prac wymaganych do zlecenia przez Zamawiającego. Poszczególne zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z każdorazowo uzgadnianym zakresem, harmonogramem i kosztorysem prac.
W Umowie ramowej nie określono terminu jej obowiązywania. Zgodnie z Umową ramową Zamawiający ma prawo zrezygnować z realizacji zamówień w każdym momencie bez podania przyczyny, przy czym w takim przypadku zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wszystkie prace wykonane do chwili rezygnacji z zamówienia zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego.
Wraz z zawarciem Umowy ramowej, Wykonawca otrzymał potwierdzenie zamówień na realizację w jej ramach kilku utworów audiowizualnych o łącznej wartości ok. 5,12% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2019.
O poprzednich zamówieniach, realizowanych na rzecz Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy, o łącznej wartości ponad 9% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2019, Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 19/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku oraz nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy