Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 9/2021

Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za 2020 rok i informacja o jednorazowym zdarzeniu niegotówkowym mającym wpływ na wyniki finansowe
16:09 18-03-2021

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. podjął decyzję o dokonaniu rozwiązania odpisu aktualizującego inwestycję Hala 2 w wysokości 2,4 mln zł w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

Odpis aktualizujący dotyczył nakładów poniesionych na odbudowę nieruchomości z przeznaczeniem na budynek biurowy na terenie Fortu Mokotów (tzw.Hala 2). Odpis na środki trwałe w budowie został dokonany w toku sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 roku. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2020 roku, w ocenie Spółki zmieniły się okoliczności dotyczące powyższej nieruchomości związane ze zmianą dotyczącą zakresu i sposobu w jaki dany składnik aktywów będzie użytkowany. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Spółka otrzymała uprawomocnioną decyzję MWKZ w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku. Mając zatem na uwadze art. 35c ustawy o rachunkowości dotyczący ustania przyczyny dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, Spółka podjęła decyzję o rozwiązaniu ww. odpisu. Spółka zwraca uwagę, iż rozwiązanie odpisu aktualizującego wpłynie dodatnio na wyniki finansowe, przy czym zdarzenie to ma charakter jednorazowy i niegotówkowy.

Jednocześnie Spółka przekazuje niniejszym wybrane skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2020:
– przychody ze sprzedaży – 91,15 mln zł,
– zysk netto – 2,92 mln zł,
– EBITDA (wynik na działalności operacyjnej przed amortyzacją) – 8,89 mln zł,
– EBITDA skorygowana o istotne jednorazowe odpisy i rezerwy – 7,39 mln zł.
Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2020 rok, którego publikację zaplanowano na 19 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy