Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 16/2022

Zawarcie umowy ramowej z Nexon Korea Corporation wraz z zamówieniem na wykonanie utworów audiowizualnych
16:22 08/12/2022

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 08 grudnia 2022 r. przez Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów, dalej “Wykonawca”) ze spółką Nexon Korea Corporation z siedzibą w Korei Południowej (“Zleceniodawca”) umowy ramowej o świadczenie usług produkcyjnych (ang. Master Services Agreement, “Umowa ramowa”) wraz z pierwszym zamówieniem (“Zamówienie”).

Umowa ramowa reguluje zasady współpracy stron i świadczenia przez Wykonawcę usług produkcyjnych na rzecz Zleceniodawcy na podstawie zawieranych każdorazowo w jej ramach pojedynczych zamówień.

Przedmiotem zawartego wraz z Umową ramową Zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Wykonawcę dwóch utworów audiowizualnych. Termin zakończenia realizacji wszystkich prac objętych Zamówieniem przypada na maj 2023 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Zamówienia wyniesie równowartość ok. 7% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2021 (wg kursu średniego NBP z dnia dzisiejszego).

Umowa ramowa została zawarta na okres 5 lat. Umowa ramowa i zamówienia składane w jej ramach mogą zostać rozwiązane przez Zleceniodawcę w każdym momencie, z zastrzeżeniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace wykonane do chwili rozwiązania, na zasadach określonych w Umowie ramowej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy