Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 8/2022

Zawarcie umowy na wykonanie utworu audiowizualnego
15:59 26/05/2022
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 26 maja 2022 r. przez Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów, dalej “Wykonawca”) umowy ze spółką Haven Studios Inc z siedzibą w Kanadzie („Zleceniodawca”) o świadczenie usług produkcyjnych („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Wykonawcę utworu audiowizualnego w postaci trailera gry przygotowywanej przez Zleceniodawcę. Termin realizacji prac objętych Umową przypada na listopad 2022 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wyniesie równowartość ponad 8% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2021 (wg kursu średniego NBP z dnia dzisiejszego).
Zgodnie z treścią Umowy, Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę w każdym momencie, z zastrzeżeniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace wykonane do chwili rozwiązania Umowy. 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy