Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 13/2023

Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oraz informacje dotyczące subskrypcji akcji przeprowadzonej w ramach Programu Motywacyjnego
16:42 06/06/2023

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2023 roku doszło do objęcia 55.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w wykonaniu praw z 55.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, wyemitowanych w ramach realizacji za 2022 rok Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022 i przysługujących osobom uprawnionym tj. Panu Karolowi Żbikowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki oraz Panu Arturowi Małkowi – Członkowi Zarządu Spółki. O emisji warrantów subskrypcyjnych Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 12/2023 z dnia 17 maja 2023 roku.

 

Akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (w drodze emisji nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w celu przyznania prawa do objęcia tych akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 4 tego Zgromadzenia).

 

Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za akcję i opłacone w pełni wkładem pieniężnym. Akcje serii F zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych ww. osób po rejestracji objętych akcji serii F w depozycie papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Spółka podejmie działania w celu wprowadzenia ww. akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Planowane jest również zawarcie umowy typu lock-up z ww. osobami, czasowo ograniczającej swobodne rozporządzanie objętymi akcjami serii F.

 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi w wyniku objęcia ww. akcji serii F, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosić 358.442,00 zł i dzielić się na 3.584.420 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługiwać będzie prawo do 5.444.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

 

– 1.405.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (2 głosy na 1 akcję),

 

– 455.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B (2 głosy na 1 akcję),

 

– 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

 

– 345.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

 

– 440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

 

– 199.420 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

 

– 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

 

Ponadto, Spółka przekazuje niniejszym informacje dotyczące subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2022, zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”:

 

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

 

– akcje serii F zostały objęte w dniu 6 czerwca 2023 r.

 

2) data przydziału instrumentów finansowych

 

– akcje serii F zostały objęte w dniu 6 czerwca 2023 r.

 

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

 

– objętych zostało 55.000 akcji serii F (tj. wszystkie akcje przysługujące w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2022)

 

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach

 

– nie dotyczy

 

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

 

– objętych zostało 55.000 akcji serii F

 

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

 

– akcje serii F były obejmowane po cenie równej 0,10 zł za jedną akcję

 

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

 

– akcje serii F zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym

 

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

 

– akcje serii F zostały objęte przez 2 osoby fizyczne

 

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

 

– akcje serii F zostały objęte przez 2 osoby fizyczne

 

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

– akcje serii F zostały objęte przez Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki tj. przez podmioty powiązane z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję

 

– nie zawarto umów o subemisję

 

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

 

– 0,00 zł – Spółka nie poniosła kosztów zaliczanych do kosztów emisji.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy