Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 19/2023

Zmiany Statutu Platige Image S.A. dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2023 roku
16:23 25/10/2023

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 25 października 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (“NWZ”) podjęło decyzję o dokonaniu następujących zmian Statutu Platige Image S.A.:

 

1.1 Zmiana §7 ust. 11 Statutu Spółki, w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe brzmienie:

 

Dotychczasowe brzmienie:

 

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.

 

Nowe brzmienie:

 

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 55.000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 55.000 (pięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 do 55.000.”

 

2.2. W związku z zakończeniem programu motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z 26 listopada 2019 r., zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe brzmienie:

 

Obecne brzmienie (ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia):

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 358.442,00 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na:

 

a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A – 1425000,

 

b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B – 475000,

 

c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,

 

d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,

 

e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,

 

f) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000,

 

g) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 240.000,

 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

 

Nowe brzmienie:

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 358.442,00 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na:

 

a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A – 1425000,

 

b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B – 475000,

 

c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,

 

d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,

 

e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,

 

f) 199 420 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 199 420,

 

g) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 240.000,

 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

 

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych NWZ upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem ww. zmian. O ustaleniu tekstu jednolitego Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy