Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 21/2023

Rejestracja zmian w Statucie Platige Image S.A.
20:36 14/11/2023

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 13 listopada 2023 roku następujących zmian w Statucie Spółki, dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku, w związku z zakończeniem programu motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r.:

 

1) zmiana §7 ust. 1(1) Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.”

 

Nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 55.000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 55.000 (pięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 do 55.000.”

 

2) zmiana §7 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 358.442,00 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na:

 1. a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A – 1425000,
 2. b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B – 475000,
 3. c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
 4. d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
 5. e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,
 6. f) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000,
 7. g) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 240.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

 

Nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 358.442,00 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na:

 1. a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A – 1425000,
 2. b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B – 475000,
 3. c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
 4. d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
 5. e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,
 6. f) 199 420 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 199 420,
 7. g) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 240.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

 

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy